Chýba vám v Bratislave miesto, kam sa môžete ísť bezpečne prejsť, zabehať si či na bajk a nebrodíte sa blatom po ťažbe dreva? Miesto, kde môžete v pokoji sledovať prírodu, spoznávať rastliny či spev vtákov bez toho, aby vás rušil hluk áut, aktívni poľovníci či motorová píla?

Chceme, aby povodie Vydrice slúžilo rekreácii s vylúčením ťažby dreva a výkonu poľovníctva.

Naša iniciatíva prinesie návštevníkom viacero výhod:

  • bezpečný pohyb bez rozjazdených chodníkov a cyklotrás
  • rekreáciu bez hluku ťažobných mechanizmov a stretov s poľovnými aktivitami
  • pozorovanie čistej prírody s minimalizovaným ľudským zásahom
  • oázu pokoja v dnešnom svete plnom stresu

Vyhlásenie prírodnej rezervácie podmieňujeme ponechaním voľného pohybu všetkých návštevníkov v súlade so zákonom. Presadzujeme jedinečný koncept rekreačnej zóny prepojený s ochranou prírody a prirodzených autoregulačných procesov v nej prebiehajúcich. Sme za zachovanie všetkých miest vyhradených na oddych či táborenie (Pánova lúka, Malý Slavín, trampské osady,), ako aj za zachovanie súčasného režimu pohybu návštevníkov (chodcov, bežcov, cyklistov, trampov,…). Súhlasíme s možnosťou budúceho rozširovania turistických a cyklistických trás a cyklistických trailov.

Bratislavským lesoparkom preteká riečka Vydrica, ktorá si ako jedna z mála tokov zachovala prirodzené koryto a pôvodnú morfológiu v podobe meandrov, ako aj spoločenstvá rastlín a živočíchov typických pre nivy. Na jej toku sa nachádzajú 3 územia európskeho významu chránené v sústave Natura 2000. Je jednou z mála lokalít výskytu raka riavového na Slovensku. V povodí toku môžeme nájsť aj ďalšie vzácne chránené druhy národného (salamandra škvrnitá, skokan hnedý, ropucha bradavičnatá, tesár čierny, ďateľ prostredný, bocian čierny, myšiak lesný…) aj európskeho významu (kováčik fialový, rak riavový, fúzač alpský, tesár čierny, ďateľ prostredný…).

Územie na hornom toku Vydrice jednoznačne spĺňa podmienky pre vyhlásenie štátnej prírodnej rezervácie, predstavuje ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho a národného významu pre ochranu druhov európskeho a národného významu. Vyhlásenie štátnej prírodnej rezervácie má aj kultúrny a vedecký význam. V neposlednom rade prináša vyhlásenie rezervácie, na rozdiel od obecného chráneného územia a súkromného chráneného územia, finančný benefit aj pre majiteľa pozemkov, hlavné mesto SR Bratislava. Benefit spočíva v priznaní majetkovej ujmy (úhrady za drevnú hmotu) za obmedzenie bežného obhospodarovania lesných pozemkov podľa § 61 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) zo dňa 29.10.2014 v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (Správny poriadok) a § 61e ods. 1 a ods. 8 zákona v spojení s § 104b ods. 8 zákona.